เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ วิสัยทัศน์ ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำในอาเซียน ฐานการผลิต และจำหน่ายผลไม้ ประมง และปศุสัตว์เพื่อการส่งออก แหล่งท่องเที่ยว ชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประตูสู่เศรษฐกิจโลก

ร้องเรียนทั่วไป

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

ร้องเรียนการทุจริต

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
31
เดือนนี้
31
เดือนที่แล้ว
921
ปีนี้
5,479
ปีที่แล้ว
11,500
ทั้งหมด
34,670
ไอพี ของคุณ
3.235.78.122
ลำดับรายการวันที่
1การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.256524 มิ.ย. 2565
2ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีค้างชำระ ประจำปี 25653 พ.ค. 2565
3ประกาศริบเงินประกันสัญญา27 เม.ย. 2565
4ประกาศริบเงินหลักประกันสัญญาบางส่วนเข้าเป็นเงินรายได้1 มี.ค. 2565
5ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี 256519 ม.ค. 2565
6ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256519 ม.ค. 2565
7บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 256515 พ.ย. 2564
8ขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า)20 ก.ย. 2564
9ยกเลิกการเรียกเก็บสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน8 ก.ย. 2564
10มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง9 ก.ค. 2564
11มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ1 ก.ค. 2564
12มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน1 ก.ค. 2564
13มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1 ก.ค. 2564
14มาตรการการป้องกันการรับสินบน1 ก.ค. 2564
15มาตรการการป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม1 ก.ค. 2564
16มาตรการการตรวจสอบกรใช้ดุลพินิจ1 ก.ค. 2564
17การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด10 มิ.ย. 2563

1