เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ วิสัยทัศน์ ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำในอาเซียน ฐานการผลิต และจำหน่ายผลไม้ ประมง และปศุสัตว์เพื่อการส่งออก แหล่งท่องเที่ยว ชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประตูสู่เศรษฐกิจโลก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2562
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
35
เดือนนี้
655
เดือนที่แล้ว
970
ปีนี้
8,888
ปีที่แล้ว
11,087
ทั้งหมด
26,579
ไอพี ของคุณ
3.238.232.88
ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th
     เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2566 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506) มาลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 และเดือนมกราคม – กันยายน 2565 ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ ในวันเวลาราชการ
 
คุณสมบัติ
     1. มีภูมิลำเนาในเขตตำบลเกาะช้างใต้ ตามทะเบียนบ้านแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่และยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
     2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 
เอกสารหลักฐาน
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้
โทร 039-553059 (งานพัฒนาสังคมฯ)
15 ตุลาคม 2564

ด่วนเปิดรับสมัครงาน,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ โทร 039-553059 (งานบุคคล)

11 ตุลาคม 2564

ด่วนรับสมัครงาน 2564,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานประจำรถขยะ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ โทร 039-553059 (งานบุคคล)

01 ตุลาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th
เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ ขอแจ้งประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดตามเอกสาร....
 
30 กันยายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ ขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดตามเอกสาร....

30 กันยายน 2564

ภาพพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

23 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

07 กรกฎาคม 2564

คำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th
18 มิถุนายน 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

10 มิถุนายน 2564

คำสั่งแต่งตั้วผู้รักษาราชการแทน,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th
11 พฤษภาคม 2564

รู้ไว้ก่อนการเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th
25 กุมภาพันธ์ 2564

ขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้งในสถานการณ์โควิด 19,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

ขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้งในสถานการณ์โควิด 19 ปี 2564

23 กุมภาพันธ์ 2564

การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ปีถัดไป (ปีเก่า),เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ปีถัดไป (ปีเก่า) สำนักงานสรรพสามิต พื้นที่ตราด

21 มกราคม 2564

กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ เรื่อง ประชาสัมพันธื์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

08 ธันวาคม 2563

จดหมายข่าว ภาษีป้ายอัตราใหม่,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ขอแจ้งกำหนดอัตราภาษีป้ายใหม่

08 ธันวาคม 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (40 รายการ)