:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ .... ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร. สำนักปลัด : 039-553059 / กองคลัง : 039-553058 ./ กองช่าง : 039-553060 อีเมล : Saraban@kohchangtai.go.th

ฝ่ายนิติบัญญติ
นายมานพ พึ่งภักดิ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้
นายฐิติพงศ์ ศรีบุญจิตร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้
นางสาวกฤติกา สิทธิถาวร
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้
นายจักรวาล สติดี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายดำลง สวัสดิผล
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาวอรวี ประสงค์สิน
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสุวรรณา เหมินทสูตร
สมาชิกสภาเทศบาล
นายบังเอิญ ประสิทธินาวา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมศักดิ์ ดีเด่น
สมาชิกสภาเทศบาล
นายประวุฒิ สิทธิถาวร
สมาชิกสภาเทศบาล