:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ .... ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร. สำนักปลัด : 039-553059 / กองคลัง : 039-553058 ./ กองช่าง : 039-553060 อีเมล : Saraban@kohchangtai.go.th

สำนักปลัด
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวบุษราภรณ์ ไสยมาตร
นักพัฒนาชุมชน
นาวสาวมณัสรีย์ ชาติกุล
นักวิชาการสาธารณสุข
(ว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวรพจน์ ด่านนอก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสุริยน สวัสดิผล
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
นายสิทธิสาร อินธิยา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวภัททิยา กิตติวิริยะวงษ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายนรากร บุญฤทธิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววรินทร์ ทัศมากร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวเจนจิรา เหรียญเกาะปอ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายชัยกมล เอมโอช
พนักงานขับรถยนต์
นางอรุณ รัตนสิงห์
พนักงานตกแต่งสวน
นายสมพงษ์ ยิ้มหรั่งทรัพย์
นักการภารโรง
นางสาวเจนจิรา พันธุเดช
คนงานทั่วไป